800 757 757
header image

Ochrana osobních údajů

 INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Donwood s.r.o., IČ 17665248, se sídlem  U továren 999/31, 102 00 Praha 15 (dále jen „Společnost“ nebo „Prodávající“) jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává informace o zpracování osobních údajů dotčených osob (dále jen „Informace“).
Účelem této Informace je informovat kupující jakožto subjekty údajů o zpracování osobních údajů kupujících prováděném ze strany Společnosti a o právech souvisejících s tímto zpracováním.
Tato Informace může být Společností měněna a doplňována.
 

1.  Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Kontaktní údaje Společnosti, pro případ dotazů týkajících problematiky zpracování osobních údajů kupujících a jejich ochrany a pro případ uplatňování práv kupujících

a) Sídlo: U továren 999/31, 102 00 Praha 15
b)Telefon: 800 757 757
c) E-mail: info@p-ronic.com

3. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujících jsou jím zpracovávány pouze pro následující účely
- uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem
- realizaci dodání zboží kupujícím,
- splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, 
- vymáhání práv z kupní smlouvy
- plnění zákonných povinností prodávajícího / pro účely daňové, účetní, reklamačního řízení, auditů, archivace a součinnosti s orgány veřejné moci/

4. Pro účely uvedené v bodě 3  vyžaduje Prodávající následující osobní údaje:

A) Fyzické osoby nepodnikající

-jméno, příjmení, bydliště, adresu místa dodání, telefonické spojení a adresa elektronické pošty,  údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu, informace o platební kartě či jiném platebním prostředku

B) Fyzické osoby podnikající

-jméno, příjmení, sídlo, identifikační číslo / IČ/, daňové identifikační číslo / DIČ /, adresu místa dodání, telefonické spojení a adresa elektronické pošty, údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu, informace o platební kartě či jiném platebním prostředku

C) Právnické osoby

-obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo / IČ /, daňové identifikační číslo / DIČ /, adresu místa dodání, telefonické spojení, adresa elektronické pošty, jméno a příjemní osoby oprávněné k zastupování, údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu, informace o platební kartě či jiném platebním prostředku

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pouze však se souhlasem kupujícího, a je oprávněn rovněž předat v nezbytném rozsahu informace dopravci.

5.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a přesné.
 
6. Osobní údaje prodávající zpracovává (ukládá) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování osobních údajů kupujícího.

a) V případě zpracování osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracovává prodávající osobní údaje kupujících po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.

b) V případě plnění smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje kupujících po dobu trvání smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupující a dále následujících 10 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči kupujícím či kupujícího vůči prodávajícímu

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

7. Kupující má právo získat od potvrzení o tom, zda jeho osobní údaje zpracovává či nikoliv.
V případě, že osobní údaje skutečně zpracovává, má kupující právo získat přístup k  osobním údajům a právo na poskytnutí informací ohledně zpracování těchto údajů
Přístup ke zpracovávaným osobním údajům bude poskytnut tím způsobem, že bude poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na žádost kupující může prodávající účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).
Výše uvedená potvrzení, informace a kopie budou poskytnuty písemně či v elektronické formě. Bude –li podána žádost v elektronické formě, budou potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže se výslovně požádá o jiný způsob.

8. Upozornění na některá další práva kupujících:

a) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů případě, že se zpracovávají osobní údaje kupujícího na základě jeho souhlasu

b) Právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda osobní údaje kupujícího zpracovává či nikoliv

c) Právo na opravu a doplnění osobních údajů

d) Právo na výmaz („právo být zapomenut“) spočívající ve vymazání osobních údajů a to v případě, že:
osobní údaje kupujícího již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány. Osobní údaje budou vymazány, nepotřebuje –li je prodávající  ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž je vázán.

e) Právo vznést námitku z důvodů týkajících se konkrétní situace proti zpracování osobních údajů založenému na oprávněném zájmu kupujícího.

f) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

g) Právo na soudní ochranu
V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.